Επίβλεψη Εργασιών

surpervisingΗ ευθύνη και τα καθήκοντα μας ως επιβλέποντος μηχανικού αρχίζουν από την έναρξη των εργασιών για την υλοποίηση της σχετικής άδειας, περιλαμβανόμενων και οποιωνδήποτε προκαταρκτικών εργασιών προετοιμασίας.

Τα κυριότερα καθήκοντα που αναλαμβάνουμε είναι:

Έλεγχος της κατασκευής για την σωστή υλοποίηση του έργου σύμφωνα με τα εγκεκριμένα σχέδια της άδειας δόμησης, δηλαδή να βεβαιώνεται για την ορθή εφαρμογή της μελέτης, την τήρηση των προνοιών της σχετικής άδειας και την ορθή εφαρμογή όλων των κατασκευαστικών στοιχείων που απορρέουν από την μελέτη του έργου,

Εφαρμογή των μέτρων ασφάλειας του έργου και των εργαζομένων σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, το εγκεκριμένο Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ) του έργου και τον εγκεκριμένο Φάκελο Ασφάλειας και Υγείας (ΦΑΥ) του έργου, εφόσον υπάρχει υποχρέωση, η τήρηση και ενημέρωση του ημερολογίου μέτρων ασφαλείας με τις παρατηρήσεις, τις οδηγίες και τις υποδείξεις του προς τον ιδιοκτήτη και τους εργολάβους όσο αφορά τα μέτρα ασφάλειας και υγείας του έργου και των εργαζομένων,

Σύνταξη του φακέλου της Ταυτότητας Κτιρίου σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3843/2010,

Ενημέρωση της Υ.ΔΟΜ (υπηρεσία δόμησης) για τον έλεγχο της κατασκευής από Ελεγκτή Δόμησης, στα σταδία που ορίζονται από την άδεια και η παρουσία του κατά τον έλεγχο,

Επιβεβαίωση των εδαφολογικών δεδομένων της μελέτης του έργου για την θεμελίωση και εάν κριθεί αναγκαίο, η απαίτηση από τον ιδιοκτήτη να αναθέσει σε ειδικούς την διεξαγωγή εδαφομηχανικής έρευνας,

Απαίτηση εργαστηριακών ελέγχων της ποιότητας των εργασιών, εφόσον κριθεί αναγκαίο.

Για την έναρξη των οικοδομικών εργασιών επιβάλλεται με ευθύνη του κυρίου ή του έχοντος νόμιμο δικαίωμα:

θεώρηση του σχεδίου και του φακέλου ασφάλειας και υγείας του έργου από την αρμόδια Επιθεώρησης Εργασίας,

θεώρηση της άδειας δόμησης από το οικείο Αστυνομικό Τμήμα.

Εκτός όμως τα παραπάνω το γραφείο μας αναλαμβάνει την επίβλεψη των εργασιών από τους συνεργάτες μας για να εγγυηθούμε και εμείς για την ποιότητα και αρτιότητα αυτών.

Κακές Γιώργος
Πολιτικός Μηχανικός ΑΠΘ
Μητρ. Ιακώβου 32

81100, Μυτιλήνη, Λέσβος Τ. & F. 22511 02086
Κιν. 6946729055

Πλωμάρι Λέσβου, 81200,
Τ. 22520 31083

E-mail:
gkakes@hotmail.com

Οικοδομικές Άδειες
Τοπογραφικά Σχέδια
Τακτοποίηση Αυθαιρέτων
Ανακαινίσεις Κτηρίων
Επίβλεψη Εργασιών
Ενεργειακά Πιστοποιητικά
Ταυτότητα Κτιρίων
Τεχνικά Έργα
Εθνικό Κτηματολόγιο

Μάθετε Νέα μας